logo
2021-04-19
ایمپلنت های مورد استفاده در بدن

کارگاه زون نوآوری و فناوری های مواد پیشرفته ، کامپوزیت ،مصالح ساختمانی و راه سازی 

رایگان

کاربردهای مواد کامپوزیتی پیشرفته در صنایع

کارگاه آموزشی زون نوآوری و فناوری های مواد پیشرفته ،کامپوزیت،مصالح ساختمانی و راه سازی

رایگان

شیشه های خود تمیز شونده

کارگاه زون نوآوری و فناوری های مواد پیشرفته ، کامپوزیت ،مصالح ساختمانی و راه سازی 

رایگان

فناوری های نوین ساخت در مهندسی سازه و زلزله

کارگاه زون نوآوری و فناوری های مواد پیشرفته ، کامپوزیت ،مصالح ساختمانی و راه سازی 

رایگان