logo
2021-04-19
کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی

شیشه های خود تمیز شونده

کارگاه زون نوآوری و فناوری های مواد پیشرفته ، کامپوزیت ،مصالح ساختمانی و راه سازی 

مدرس دکتر همدانی
زمان شروع 2019-11-07
رایگان
فناوری های نوین ساخت در مهندسی سازه و زلزله

کارگاه زون نوآوری و فناوری های مواد پیشرفته ، کامپوزیت ،مصالح ساختمانی و راه سازی 

مدرس دکتر فرزاد حاتمی
زمان شروع 2019-11-06
رایگان
ایمپلنت های مورد استفاده در بدن

کارگاه زون نوآوری و فناوری های مواد پیشرفته ، کامپوزیت ،مصالح ساختمانی و راه سازی 

مدرس مهندس حسین زاده
زمان شروع 2019-11-06
رایگان
کاربردهای مواد کامپوزیتی پیشرفته در صنایع

کارگاه آموزشی زون نوآوری و فناوری های مواد پیشرفته ،کامپوزیت،مصالح ساختمانی و راه سازی

مدرس دکتر بیت اله اقبالی
زمان شروع 2019-11-05
رایگان